7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Sirküler No: 2020-004

Tarih: 17.11.2020

Konu: 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

17.11.2020 tarihli 31307 sayılı Resmi Gazete ile 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunu ile yeni varlık barışı, kesinleşmiş kamu ve diğer alacakları yapılandırılması düzenlenmiştir.

Buna göre;

  • 08.2020 vade ve öncesi borçları kapsamaktadır.
  • 12.2020 tarihine kadar yapılandırma başvurusunun yapılması gerekmektedir.
  • 06.2021 tarihine kadar yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıklara serbestçe tasarruf edebileceklerdir.
  • Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına (YİKOB) bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitinin 31 Ocak 2021 (bu tarih dahil), Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise ilk taksitinin ise 28 Şubat 2021 (bu tarih dahil) tarihine kadar, diğer taksitlerinin ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler halinde azami on sekiz eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir.
  • Yeniden yapılandırılmış borçların ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi koşulana bağlı olarak fer’i alacaklar yerine hesaplanan Yİ-ÜFE tutarlarının %90’ının tahsilinden vazgeçilirken, ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde ise Yİ-ÜFE tutarında %50 indirim yapılacaktır.
  • Ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisinin süresinde ve tam ödenmesi koşuluyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti (peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi hâlinde ilk taksiti) izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51’inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla Kanun hükümlerinden yararlanılmaya devam edilecektir.
  • İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir.
  • Hazine Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerince takip edilmekte olan ve vadesi 31/12/2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle ödenmemiş olan ve 6183 sayılı Kanun kapsamına giren her bir alacağın türü, dönemi, asılları ayrı ayrı dikkate alınmak suretiyle tutarı 100 Türk lirasını aşmayan asli alacakların ve tutarına bakılmaksızın bu asıllara bağlı fer’i alacakların, aslı ödenmiş fer’i alacaklardan tutarı 200 Türk lirasını aşmayanların tahsilinden vazgeçilmektedir.
  • 31 Ekim 2020’ ye kadar olan Bağ-Kur borçları için gün sayısından vazgeçilerek borç sildirilebilecek veya gün sayısından kayıp olmadan 18 aya kadar taksitlendirme yapılabilecek.

Gün sayısı sildirildiğinde, zorunlu sigortalılığı devam edenler 01 Kasım 2020 den itibaren yeniden Bağ-Kur’ lu olacaklar.

Başvuru ve Ödeme Süreleri

 

Başvuru

Ödeme Tarihi

Yeniden yapılandırmaya konu olacak alacakların vadesinin son tarihi

31.08.2020

Borçların yeniden yapılandırılması için başvuru süresi

31.12.2020

Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere ve YİKOB’lara bağlı tahsil dairelerine ödenecek borçların ilk taksitini ödeme süresi

31.01.2021

Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitinin ödeme süresi

28.02.2021

Taksit ödeme süresi ve sayısı

Peşin ya da 2’şer aylık dönemler halinde en çok 18 taksit

Dava hakkından vazgeçmek için başvuru süresi

31.12.2020

*(TÜRMOB Özel Mevzuat Sirküleri 2020/206)

 

Kanun hakkında detaylı bilgi için resmi gazete ektedir.