Muhasebe ve Mali Müşavirlik Hizmetleri

  • 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 2.Maddesinin A bendinde belirtilen işleri yapmak.
  • Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin;
  • Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak, bilanço, kar-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak,
  • Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak,
  • Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak,
  • Muhasebe sistemlerinin kurulması, geliştirilmesi,
  • Muhasebe kayıtlarının tutulması, raporlanması,
  • Tek Düzen Muhasebe Sistemine uygun temel ve ek mali tabloların düzenlenmesi,